Starosta Brzeski decyzją z dnia 25 lipca br. odmawia Firmie BIO-SOLID Sp. z o o. udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych w m. Mokrzyska – Bucze.

W uzasadnieniu czytamy m. i n. że kontrola WIOŚ na terenie działek w m. Uście Solne, na których składowano materiał wytworzony w Zakładzie w Buczu – Mokrzyskach, wykazała w pobranej próbce „obecność jaj pasożytów jelitowych (…)”.
Zaznaczano też uchybienia prawne oraz to, iż przeprowadzone kontrole wykazały uciążliwości zapachowe. Zakład chciał „poddawać odzyskowi 13360 ton odpadów zwiększając o 270% ilośc odpadów jakie poddawano odzyskowi wcześniej (…), stosując jednocześnie zmniejszoną dawkę biokomponentu EM (komponent mający wyeliminować uciążliwość zapachową)”.

Dalej czytamy: „Podkreślić należy przy tym, że z poczynionych przez organ (Starostwo) ustaleń, wynika, iż zamierzony sposób gospodarki odpadami narusza wymagania przepisów ustawy o odpadach oraz może powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska.”

Pismo w ww orzeczeniem otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze jako strona w postępowaniu. Stowarzyszenie, jako organizacja zaufania społecznego, działająca w imieniu mieszkańców wsi Bucze na bieżąco informuje o toku postępowania.

Od decyzji Starosty przysługuje stronom odwołanie w ciągu 14 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *