Zbliżamy się do wyborów sołeckich według nowych zasad, które to zmienione zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr LVI/414/2018 z dnia 17 października 2018 r. (pełna treść Uchwały).

Wybory odbędą się 7 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku PSP w Buczu, ul. Okulicka 6.
Do 14 marca br. będzie można zgłaszać kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty Uchwały obrazujące nowe zasady głosowania.

Na zasadzie wyborów samorządowych głosowanie odbywać się będzie do urny w lokalu wyborczym w określonych godzinach. – „Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Brzeska na dzień ustawowo wolny od pracy wspólny dla wszystkich Sołectw, podając do publicznej wiadomości dzień wyborów, godziny otwarcia lokalu, adres siedziby lokalu wyborczego oraz termin zgłaszania kandydatów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej gminy. (§31)”

Oprócz Gminnej Komisji Wyborczej, powołuje się Sołeckie Komisje Wyborcze spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa lub kandydatów na członka Rady Sołeckiej w składzie od 5 do 7 osób. (§39 1) 2).

Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej (§41):

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.

2. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie wymaga przedłożenia listy 20 podpisów osób popierających – stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

3. Kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej można zgłaszać najpóźniej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.

5. Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Można prowadzić kampanię wyborczą, poza dniem wyborów (§42). Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wyznaczyć Męża Zaufania (§43 4, 5).

Głosowanie (§44):

2. Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce przy tym kandydacie, na którego oddaje głos.

3. Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce przy tych kandydatach, na których oddaje głos, w ilości nieprzekraczającej liczby miejsc w Radzie Sołeckiej.

Za wybranego Sołtysa uznaje się tego, który uzyskał największa liczbę głosów, a za wybranego członka Rady Sołeckiej osoby, które kolejno uzyskały największa liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów* decyduje zwołane Zebranie Wiejskie (§46, *z wyjątkami).

W przypadku małej liczby chętnych  (§47):

1. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

2. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana jest liczba kandydatów równa liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów; pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.

Wszelkie wzory dokumentów zostaną opublikowane przez Burmistrza Brzeska wraz z „kalendarzem wyborczym”.

Ponieważ, kadencja samorządów została wydłużona do lat 5, tak samo wydłużeniu uległ mandat Sołtysa i Rady Sołeckiej (§5, 1 2) 3).

Liczba członków Rady Sołeckiej wynosi od 5 do 9 osób (Statut Sołectwa Bucze z 2009r.).

Ile w Buczu będzie kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej? Przekonamy się już niebawem.

Zarządzenie 41/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Brzesko

Obwieszczenie o wyborach sołtysów i rad sołeckich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *