22 kwietnia miało miejsce Zebranie Wiejskie sprawozdawcze za ubiegły rok. Na spotkanie z mieszkańcami przybył Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, Stanisław Sułek – sekretarz gminy, radni miejscy – Piotr Wyczesany i Tadeusz Pasierb oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Brzeskiego – Krzysztof Wrona, dyrektor szkoły podstawowej w Buczu – Agata Basaraba oraz dzielnicowy Policjant– Krzysztof Gołąb.

Zebranie rozpoczął sołtys Stanisław Milewski, który powitał gości i przedstawił dokonania za ubiegły rok takie jak: Wykonanie dywaniku asfaltowego na ulicy Trakt Szczepanowski, wyczyszczenie rowów w Zagrodach, uregulowanie rzeki Uszewki oraz nadanie nazw ulicom i osiedlom. Podziękował za dobrą współpracę Burmistrzowi, Urzędowi gminy, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, pani dyrektor szkoły oraz druhom OSP.
Sołtys poinformował zebranych, iż do sądu trafiła sprawa uregulowania gruntu pod budynkiem remizy. Rozprawa sądowa odbędzie się 10 maja, gdzie przesłuchani zostaną świadkowie budowy ówczesnego Domu Ludowego sprzed 50 lat.

W tym momencie głos zabrał ówczesny kierownik szkoły pan Stanisław Góra, który został kierownikiem szkoły w Buczu w 1964r. Wyjaśnił zebranym jak wyglądało wówczas przekazanie gruntu i budowa remizy w czynie społecznym. Zwrócił uwagę, że wyjaśnienia złożył na piśmie do sądu i potwierdzi je zeznając jako świadek. Wspomniał, że w tym czasie dowiedział się, iż w zamian za ok. 10a pod budynkiem obywatele Cisak i M. Gaczoł (zwana Ludwiną) otrzymali działki pod budowę z błonia. W trakcie reorganizacji gruntów sprawy były regulowane, ale nie wie czy zostało to uregulowane w księgach wieczystych, bo jak mówi;, kto o tym wtedy myślał.

– Wiem, że podczas akcji uwłaszczeniowych z urzędu ludzie się zgłaszali i działka ta została zapisana jako mienie wiejskie. W tym czasie reaktywowano OSP, wybrano komitet budowy Domu Ludowego i zaczęto załatwiać plany. Ówczesne zebranie wiejskie uzgodniło z byłymi właścicielami odcięcie działki ok. 10a pod remizę. Nie wiem kto był wtedy hipotetycznymi właścicielami. – dodał pan Góra.

Z kolei pan Burmistrz przedstawił wykonanie inwestycji wraz z kosztorysem na terenie gminy. Przedstawił również inwestycje, które będą do realizacji w Buczu w roku 2012 tj. przebudowa mostu, chodnik przy drodze powiatowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej i remonty bieżące dróg i dróg dojazdowych do pól . Powiedział także o dotacji, którą w minionych latach otrzymał LKS Olimpia w wysokości 120 tys. zł. Pan Burmistrz podziękował za pracę Sołtysa i Rady, podkreślił również bardzo dobra współpracę ze Stowarzyszeniem.

Pan Krzysztof Wrona – kierownik wydziału ochrony środowiska Starostwa Brzeskiego, poinformował zebranych o toczącej się sprawie postepowania administracyjnego o dopuszczenie na przetwarzanie kompostu firmie BIO-Solid. Mówił, że stroną w sprawie jest nasze Stowarzyszenie, które działa zgodnie z procedurami, reprezentując mieszkańców wsi.
W tym momencie wypowiadali się mieszkańcy, dając przykłady uciążliwości zapachowej dobiegającej z kompostowni nawet tej niedzieli. Podtrzymali stanowisko sprzeciwu takiemu postępowaniu firmy.
Pan Wrona przedstawił ostanie pismo od firmy, sugerujące, iż mieszkańcy kłamią w tej sprawie i sami zanieczyszczają środowisko wylewając fekalia na pola i łąki oraz że „uwzięli się” specjalnie sprowadzając policję. Powiedział też, że postępowanie zostało przedłużone do 30 czerwca br. (do czasu podjęcia decyzji przez Starostwo) i w tym czasie firma nie powinna prowadzić na terenie zakładu żadnego przywozu i składowania.

Prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Góra najpierw podziękował Burmistrzowi oraz pani Dyrektor, Księdzu Proboszczowi, radnemu Piotrowi Wyczesanemu i Radzie Sołeckiej wraz z Sołtysem za współpracę i wsparcie. Podziękował kwestującym w sprawie renowacji figury oraz wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia za pracę na jego rzecz. Podkreślił osiągnięcia Stowarzyszenia, w tym projektu budowy obelisku m. in. z funduszy strukturalnych. Wspomniał o zajęciu 1 miejsca wniosku o dofinasowanie.
Prezes mocno zaakcentował „borykanie się” Stowarzyszenia z firmą BIO-Solid w obronie czystego powietrza w Buczu i komfortu życia. Nadmienił o liście z firmy, w którym próbowano zastraszyć Stowarzyszenie. Wystąpienie mieszkańcy przyjęli głośnym aplauzem.

Następnie wystąpiła pani Dyrektor szkoły Agata Basaraba, która omówiła organizację i pracę szkoły oraz przedszkola zwracając uwagę na niż demograficzny. Poinformowała zebranych o projekcie Comenius, który będzie miał zakończenie właśnie w naszej szkole od 7 maja.

W dyskusji mieszkańcy zabierali głos w sprawie nieprawidłowości działania i uciążliwości kompostowni, zwracając uwagę, że ktoś kiedyś „wpuścił” ich na nasz teren, „która kompostownią jest tylko z nazwy”; o kursowaniu autobusów i busów – sprawę wyjaśnił radny Piotr Wyczesany; o braku oświetlenia na osiedlu Zaciszne; braku odpowiednich znaków drogowych informacyjnych i ostrzegawczych (np. na skrzyżowaniu na ulicy Zagrodzkiej w Mokrzyskach); o zagospodarowaniu w przyszłości budynku remizy na rzecz młodzieży i Koła Gospodyń – w tym miejscu pan Burmistrz obiecał daleko idącą pomoc.

Zebraniu się przysłuchiwała i relację zdała Irena Góra
Foto: Alfred Baniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *